rodi images (9)

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ

“ΤΟ ΡΟΔΙ”

ban3
Logo-140
like_us

Κοινοτικό Πάρκο Ορμήδειας
20 Ιουλίου, 2015

Κοινοτικό Πάρκο Ορμήδειας
18 Ιουλίου, 2014

Πανεπιστήμιο UCLAN - Πύλα
21 Ιουλίου, 2014

Χώρος Εκδηλώσεων Κοινοτικού Συμβουλίου - Κίτι
22 Ιουλίου, 2014

Χορόδραμα “Κύπρος Καλοκαίρι 1974”
Βρυξέλλες 2014

 

 
separator_header_partners

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ “ΤΟ ΡΟΔΙ”

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΟΝΟΜΑ – ΕΔΡΑ

1. Ιδρύεται στην Ορμήδεια πολιτιστικός όμιλος, με το όνομα ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ  «ΤΟ ΡΟΔΙ»

2. ΕΔΡΑ: Έδρα του ομίλου είναι η ΟΡΜΗΔΕΙΑ (Διεύθυνση: Βάττενας 63, 7530 Ορμήδεια)

3. Ο Πολιτιστικός Όμιλος έχει δική του σφραγίδα.

4. ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ:

(α) Η ανάπτυξη και η προαγωγή κάθε μορφής μορφωτικής και πολιτιστικής εκδήλωσης και δραστηριότητας στην Ορμήδεια και στην Κύπρο γενικότερα.

(β) Η πνευματική καλλιέργεια των μελών του ομίλου και η προαγωγή κάθε μορφής πολιτιστικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.

(γ) Η πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη και ψυχαγωγία των μελών του ομίλου και η καλλιέργεια της αλληλεγγύης μεταξύ τους.

5. ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

(α) Με τη διοργάνωση και συμμετοχή σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις,  με  τη διοργάνωση εκδρομών, εορτών, ενημερωτικών σεμιναρίων, διαλέξεων και εκθέσεων.

(β) Με τη συνεργασία ή συμμετοχή σε άλλους πολιτιστικούς ομίλους, τοπικούς ή διεθνείς, καθώς και με τη συνεργασία με άλλους ομίλους ή συλλόγους της Κύπρου και του εξωτερικού, που προάγουν τους ίδιους με τον όμιλο σκοπούς.

(γ) Με την έκδοση ενημερωτικού δελτίου, καθώς και με  οποιονδήποτε άλλο νόμιμο μέσο ήθελε η επιτροπή κατάλληλο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΠΕΡΙ ΜΕΛΩΝ

6. Μέλη του Ομίλου γίνονται δεκτά όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, άνδρες και γυναίκες που συμφωνούν με τους σκοπούς του Ομίλου, ανεξαρτήτως πολιτικών, φυλετικών και θρησκευτικών αντιλήψεων ή διακρίσεων.

Πρόσωπα κάτω των 18 ετών δε γίνονται δεκτά σαν μέλη.

7. Για να γίνει ένας  μέλος του Ομίλου, υποβάλλει γραπτή αίτηση προς την επιτροπή, υποστηριζόμενη από δύο τουλάχιστον τακτικά μέλη. Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να  εγκρίνει ή να απορρίψει την αίτηση.

8. Εκτός των τακτικών μελών θα υπάρχουν:

(α) Επίτιμα μέλη τα οποία θα εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, όταν θεωρούνται κατάλληλα για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ομίλου.

(β) Τα αρωγά μέλη, τα οποία θα εγκρίνονται από την Επιτροπή ύστερα από υποβολή σχετικής αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

9. Τα επίτιμα και αρωγά μέλη του Ομίλου, έχουν όλα τα δικαιώματα των άλλων μελών εκτός του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και γενικά του ψηφίζειν.

10. Τα αρωγά μέλη θα πληρώνουν Μηνιαία συνδρομή ανάλογη με το ποσό το οποίο οι ίδιοι θα καθορίσουν, γραφόμενοι στον  Όμιλο.

11. Τα τακτικά μέλη που τηρούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Όμιλο, έχουν το δικαίωμα ψήφου και του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

12. Οι οικονομικές υποχρεώσεις των τακτικών μελών είναι:

(α) Το  δικαίωμα εγγραφής, το οποίο ορίζεται σε πέντε (5) λίρες.

(β)  Η τακτική συνδρομή, η οποία ορίζεται σε πέντε (5) λίρες ετησίως.

13. Μέλος που καθυστερεί αδικαιολόγητα, πέραν των τριών μηνών συνδρομές και αρνηθεί να τις πληρώσει εντός 15 ημερών κατόπιν εγγράφου ειδοποιήσεως του Γραμματέα, διαγράφεται από μέλος.

14. Κάθε μέλος πρέπει να εργάζεται δραστήρια και με ζήλο για την πρόοδο του Ομίλου. Μέλος το οποίο συμπεριφέρεται απρεπώς ή με τις πράξεις του δυσφημεί ή παραβλάπτει τον Όμιλο ή αντιστρατεύεται τους σκοπούς του, θεωρείται ανεπιθύμητο και διαγράφεται κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΠΟΡΟΙ

15. Οι πόροι του Ομίλου είναι:

(α) Τα δικαιώματα εγγραφής.

(β) Οι συνδρομές των τακτικών και αρωγών μελών.

(γ) Οι έκτακτες συνεισφορές.

(δ) Οι εισπράξεις από εκδηλώσεις, παραστάσεις κλπ.

(ε) Άλλοι πόροι που δεν αντίκεινται στους σκοπούς του Ομίλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

16. Οι συνελεύσεις των μελών χωρίζονται σε τακτικές και έκτακτες.

17. Οι έκτακτες συνελεύσεις καλούνται από την Επιτροπή του Ομίλου, εάν αυτή κρίνει καλό ή όταν το ζητήσουν εγγράφως το 1/6 των μελών του Ομίλου, που είναι τακτοποιημένα με τις συνδρομές τους, αναφέροντες στην αίτησή τους, τους σκοπούς και το θέμα για τους οποίους ζητούν να γίνει η συνέλευση.

Στις έκτακτες συνελεύσεις συζητούνται διάφορα θέματα που αφορούν τον Όμιλο.  Στις συνελεύσεις αυτές προεδρεύει ο πρόεδρος του Ομίλου.  Για τη σύγκληση της έκτακτης συνέλευσης η Επιτροπή οφείλει να ειδοποιήσει τα μέλη μια βδομάδα νωρίτερα αναγράφοντας επί του εξαγγελτηρίου του Ομίλου την ώρα και τα θέματα της συνέλευσης, καθώς και σημείωση στον τύπο.  Εάν μέλη θέλουν να προτείνουν νέα θέματα, οφείλουν να τα καταστήσουν γνωστά στην Επιτροπή 3 τουλάχιστον μέρες πριν τη συνέλευση.  Στις έκτακτες συνελεύσεις, όσοι παρευρεθούν αποτελούν απαρτία εκτός για αλλαγή της επιτροπής ή του Καταστατικού.

18. Η τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνεται κάθε δύο χρόνια κατά το μήνα Ιούνιο. Για να θεωρηθεί απαρτία πρέπει να παρευρεθούν τα μισά και πλέον ένας των τακτοποιημένων με τις συνδρομές τους μελών του Ομίλου.  Εάν δε σχηματισθεί απαρτία ημισίας ώρας , τότε καλείται μετά μία βδομάδα νέα συνέλευση και όσα μέλη παρευρεθούν αποτελούν απαρτία. Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση, εκλέγεται δια βοής ένας Πρόεδρος και ένας Γραμματέας για την ομαλότερη διεξαγωγή της Συνέλευσης και την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος διευθύνει τη συνέλευση και θέτει υπό συζήτηση και έγκριση την ημερήσια διάταξη, την οποίαν έχει ετοιμάσει και γνωστοποιήσει η Επιτροπή προς τα μέλη μέσω του πίνακα και εφημερίδας, 8 μέρες πριν τη Συνέλευση. Στη Γενική ετήσια συνέλευση κατατίθενται:

(α) Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής από τον Πρόεδρο.

(β) Έκθεση των οικονομικών του Ομίλου από τον Ταμία.

(γ)  Έκθεση των Ελεγκτών.

(δ)  Εκλογή νέας επιτροπής.

19. Δικαίωμα ψήφου σε κάθε γενική συνέλευση, έκτακτη ή τακτική, έχουν εκείνα τα μέλη που έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι το μήνα κατά τον οποίο διεξάγεται η συνέλευση.

20. Τα πιο πάνω μέλη έχουν το δικαίωμα να προταθούν ή να προτείνουν υποψήφιους για το αξίωμα της Επιτροπής του Ομίλου. Οι προτεινόμενοι αναγράφονται επί του πίνακος των υποψηφίων επιτρόπων. Η εκλογή γίνεται δια μυστικής ψηφοφορίας. Κάθε μέλος γράφει επί του ψηφοδελτίου, το οποίο είναι σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από το  γραμματέα 9 ονόματα εκ του πίνακος των υποψηφίων. Ψηφοδέλτιο, το οποίο φέρει περισσότερα των 9 ατόμων ή άλλα μη υποψήφια μέλη, θεωρείται άκυρο.

21. Η διαλογή των ψήφων για την ανάδειξη των μελών της νέας Επιτροπής, γίνεται από τρεις ψηφολέκτες, οι οποίοι εκλέγονται δια βοής και που δεν είναι υποψήφιοι.

22. Η Επιτροπή του Ομίλου είναι 9μελής. Οι πρώτοι 9 πλειοψηφίσαντες, κηρύσσονται μέλη της Επιτροπής, οι δε τρεις που ακολουθούν ως αναπληρωματικοί. Εκτός της Επιτροπής και των τριών αναπληρωματικών, η συνέλευση εκλέγει δια βοής ή δια μυστικής ψηφοφορίας δύο ελεγκτές. Μετά τη διαλογή των ψηφοδελτίων, οι ψηφολέκτες συντάσσουν πρακτικά επί των αποτελεσμάτων των εκλογών, τα οποία υπογράφουν και παραδίδουν στον Προόεδρο της Συνέλευσης για να κατατεθεί στο φάιλ του Ομίλου.

23. Ενστάσεις για το κύρος των εκλογών, δύναται να υποβληθούν από 16 μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου, τα οποία οφείλουν να παρουσιάσουν εγγράφως τους λόγους της ένστασης. Ενστάσεις για το κύρος των εκλογών γίνονται δεκτές εντός 15 ημερών από την ημέρα που έγινε η εκλογή. Την αίτηση εξετάζει Επιτροπή, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και από δύο ελεγκτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

24. Η Διοίκηση του Ομίλου και η Διαχείρηση της περιουσίας του και η τήρηση ταμείου, γίνεται από την  9μελή  Επιτροπή, η οποία συνέρχεται τρεις μέρες το αργότερο μετά την εκλογή της και καταρτίζεται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών της έναν  Πρόεδρο, έναν Αντιπρόεδρο, ένα Γραμματέα και έναν Ταμία.

25. Ο Πρόεδρος, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύγκληση των οποίων έχει τη γενική ευθύνη. Υπογράφει μαζί με το Γραμματέα την αλληλογραφία της Κίνησης και τα πρακτικά των συνεδριάσεων.

26. Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας .

27. Ο Γραμματέας του Ομίλου φροντίζει για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων, κρατεί  μητρώο μελών, βιβλίο της περιουσίας του Ομίλου, εκτελεί την αλληλογραφία και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο.

28. Ο Ταμίας εισπράττει τις συνδρομές των μελών και τους άλλους πόρους του Ομίλου, διαχειρίζεται το ταμείο σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ., τηρεί βιβλίο στο οποίο αναγράφονται λεπτομερώς όλα τα έξοδα και έσοδα του Ομίλου, υπογράφει τις αποδείξεις, έχει προσωπική ευθύνη για τα χρήματα που διαχειρίζεται και είναι έτοιμος, οποτεδήποτε κληθεί, να ενημερώσει το Δ.Σ. ή τις Γ.Σ. για την οικονομική κατάσταση του Ομίλου.

29. Τα άλλα  πέντε μέλη του Δ.Σ. αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα, ανάλογα με τις ανάγκες του Ομίλου.

30. (α) Κάθε πληρωμή απαιτεί την από κοινού εντολή του Προέδρου, του Γραμματέα και του Ταμία.

(β) Για δάνεια ή έξοδα άνω των ΛΚ1000 απαιτείται η έγκριση και επικύρωση γενικής συνέλευσης.

(γ) Νοείται ότι κανένα μέρος των εισοδημάτων και εισπράξεων του Ομίλου θα χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε σκοπό, εκτός από εκείνους που περιέχονται στο καταστατικό.

31. Η Επιτροπή δικαιούται να ορίζει υποεπιτροπές για την καλύτερη διεκπεραίωση της δουλειάς του Ομίλου.

32. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν παραστεί ανάγκη. Οι συνεδριάσεις καλούνται από τον Πρόεδρο.

33. Οι Ελεγκτές ελέγχουν το Ταμείο κάθε χρόνο καθώς και όταν το ζητήσουν οι ίδιοι ή όταν το ζητήσει η Γενική Συνέλευση.

34. Μοναδικό αρμόδιο όργανο που να μπορεί να προβεί σε τροποποίηση ή αλλαγή των σκοπών και γενικά οποιωνδήποτε κανονισμών του Καταστατικού του Ομίλου, είναι η Γενική Συνέλευση είτε τακτική είτε έκτακτη. Για την τροποποίηση των σκοπών του Ομίλου, χρειάζεται πλειοψηφία των 2/3 των ενεργών τακτικών μελών του Ομίλου. Για την τροποποίηση οποιωνδήποτε άλλων κανονισμών του Καταστατικού, είναι αρκετή η απλή πλειοψηφία των τακτικών μελών, που αποτελούν απαρτία κατά τη Γενική Συνέλευση.

35. Ο Όμιλος τότε μόνον θεωρείται διαλυμένος, όταν τα μέλη υποβιβασθούν κάτω των 20 ή μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , με πλειοψηφία των Ύ των μελών της.

     Σε περίπτωση διάλυσης, η περιουσία και το Ταμείο του Ομίλου, μετά το  διακανονισμό  

     όλων των υποχρεώσεών του , μεταβιβάζονται στις  Λαϊκές Οργανώσεις Ορμήδειας που 

     θα τα χρησιμοποιήσει για φιλανθρωπικούς σκοπούς, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής

     Συνέλευσης που αποφασίζει τη διάλυση του Ομίλου και κανένα μέρος της περιουσίας ή     

    του ταμείου είτε κατά τη διάλυση είτε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Ομίλου υπό  

    οποιεσδήποτε συνθήκες θα επιστρέφονται σε οποιονδήποτε μέλος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

(Υπογρ.) …………………………                           (Υπογρ.)…...………………………. 

 

Αρχική | Καταστατικό | Συμβούλιο | Χορηγοί | Καλιτεχνικός όμιλος | Εκδηλώσεις | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | Φεστιβάλ Του Ροδιού | Επικοινωνήστε μαζί μας |